Referat af generalforsamling den 20.marts 2024
se referat
PDF

Se bestyrelsens beretning 2023
Se PDF

Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2024
se referat PDF

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. februar 2024 
se referat PDF

Referat af bestyrelsesmøde den 7. december 2023
se referat PDF

Referat af bestyrelsesmøde den 07. september 2023
se referat PDF

Referat af betyrelsesmøde den 20. juni 2023
se referat PDF

Referat af betyrelsesmøde den 01. juni 2023
Se referat PDF

Referat af generalforsamling den 29. marts 2023
Se referat PDF
Se bestyrelsens beretning PDF

Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2023
Se referat PDF

Bestyrelsemøde -  kalender 2023
Se mødekalender PDF

Referat af bestyrelsesmøde den 01. december 2022
Se referat PDF

Referat af besyrelsesmøde den 15. september 2022
Se referat PDF

Referat fra bestyrelsemøde den 21. april 2022
Se referat PDF

Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2022
Se referat  PDF
Se bestyrelsens beretning  PDF 

Referat af møde med Vand og Teknik den 26. oktober 2021
Se referat PDF

Referat af generalforsamling den 17. juni 2021
Bestyrelsens beretning 2020 PDF
Se referat PDF
 
Bestyrelsesmøde den 13. juli 2021
Se referat PDF
 
Bestyrelsesmøde den 18. maj 2021
Se referat PDF
 
Bestyrelsesmøde den 1. december 2020
Se referat PDF

Bestyrelsesmøde, d. 30.juni 2020
Se referat: PDF

Referat fra ordinær generalforsamling, d. 24. juni 2020
Se referat: PDF
Bestyrelsens beretning: PDF

Bestyrelsesmøde, d. 3. september 2019
Se referat: PDF

Bestyrelsesmøde, d. 11. juni 2019
Se referat: PDF

Referat fra ordinær generalforsamling, d. 27. marts 2019
Se referat: PDF
Bestyrelsens beretning: PDF

Bestyrelsesmøde, den 5. marts 2019
Se referat: PDF

Bestyrelsesmøde, den 4. december 2018
Se referat: PDF

Bestyrelsesmøde, den 2. oktober 2018
Se referat: PDF

Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2018
Se referat: PDF

Generalforsamling den 27. marts 2018
Referat fra generalforsamlingen se PDF

Bestyrelsesmøde den 06. febuar 2018.

Formanden orienterede om fugt i alle 4 hjørner over rentvandskamrene, udskiftning af VLT og pærer med LED pærer. Regning fra TDC vedr. fejl i telefonkabel betales af vandværket. Fejlen stammer fra nedbrydning af bygningen. Fælles stophane på Sjellerupvej 38-40. Ejerne orienteres om de problemer, det giver, og at det er ejernes omkostning, vhis det skal ændres. Gammel Guderup 8-10. Vandledninger er boret gennem kloakrør. Ændringen betales af vandværket. Mus på det grønne område over rentvandskamrene udendør søges bekæmpet. Dom vedr. vandsektorloven er anket. 

Det er aftalt at bestyrelsen holder faste møder med dagsorden. Et flertal ønsker ikke at udbetale honorar til bestyrelsen udover det som allerede er godkendt til formanden og kassereren. 

Forslag til budget 2018 blev godkendt med uændrede priser og et overskud på 542.500 kr. 

Regnskabet for 2017 udviser et foreløbigt regnskab på 864.068 kr.

Delregnskab pr. 30. september 2017 viser et overskud på 629.334 kr.

Bestyrelsesmøde den 26. september 2017.

Udskiftning af vandmålere til radiomålere i tomme bygninger.

Et flertal besluttede at vandmålere i tomme bygninger skal udskiftes til radiomålere.

Bestyrelsesmøde den 31. januar 2017.

Filtermassen i filter 2 er nu udskiftet, og de nødvendige prøver for ammonium er taget. De foreløbige resultater er positive. Formanden arbejder på beredskabsplanen.

Det foreløbige regnskab for 2016 blev forelagt. Udviser et foreløbigt overskud på 725.585 kr. De lokal revisorer har ingen bemærkninger. Regnskabet overgives til EY til revision.

Budget med uændret vandpris på 3,50 kr. og fast afgift på 400 kr. godkendt. Budgettet viser et overskud på 452.500 kr.

Bestyrelsesmøde den 15. december 2016.  

Orientering fra Vandrådets møde. Avnbøl-Ullerup Vandværk har stillet forslag om, at landbruget ikke skal betale til den fælles jordfond. Forslaget blev ikke godkendt, men påregnes at blive fremsat igen.

Der er skiftet filtermasse i filter 1. Ammonium overholder nu grænseværdien. Filter 2 udskiftes i januar 2017.

Bestyrelsesmøde den 02. juni 2016.

Det er besluttet at arbejde videre med en elektronisk løsning vedrørende udskiftning til elektroniske målere. Jes Matthiesen går ind for en manuel løsning for at spare løbende udgifter. Viggo Hansen og Torben Tang deltog ikke i mødet.

Generalforsamling den 22. marts 2016 
Referat fra generalforsamlingen se 
PDF 

Ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2016 
Referat fra generalforsamlingen se PDF 

Bestyrelsesmøde den 04. november 2015.

Bestyrelsen besluttede at starte udskiftningen til nye fjernaflæsbare i 2016. Der udskiftes ca. 600 målere i 2016. Udgiften vil beløbe sig til ca. 900.000 kr. De forbrugere der omfattes af udskiftningen i 2016 vil blive orienteret i god tid inden udskiftningen.

Delregnskab 01. januar - 30. september 2015.

Regnskabet pr. 30. september med et overskud for året på 623.000 kr. blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 16. september 2015.

Bestyrelsen besluttede at indhente tilbud på nye fjernaflæsbare målere til udskiftning af bestående målere. Udskiftningen påregnes at starte i første kvartal 2016. Når alle målere er udskiftet giver det umiddelbart en besparelse på porto, udgifter til telefon- og internetaflæsning m.v. på ca, 20.000 kr. årligt. På sigt giver det også mulighed for at vandværkets forbrugere nemmere kan følge forbruget, ligesom vandværket løbende får oversigt over forbrugernes forbrug, så vi nemmere og hurtigere kan opdage utætheder hos forbrugerne.

Delregnskab 01. januar - 30. juni 2015.

 Regnskabet viser et overskud på 411.411 kr. pr. 30. juni 2015

Generalforsamling den 18. marts 2015 
Bestyrelsens beretning se PDF Referat fra generalforsamlingen se PDF 

Bestyrelsesmøde den 21. januar 2015.
Kassereren orienterede om det foreløbige regnskab, der viser et overskud på 126.000 kr. før afskrivning mod budgetteret overskud på 570.900 kr. før afskrivning. Forskellen skyldes for en stor dels vedkommende merudgifter til nedbrydning af 2 værker samt udgifter i forbindelse med kloakering i Guderup.
Budgettet for 2015 blev forelagt og bestyrelsen godkendte herefter et budget med overskud før afskrivninger på 460.000 kr. Bestyrelsen foreslår at vandafgiften stiger fra 315,00 kr. til 400 kr. årligt eksl. moms. Vandafgiften foreslås sat op til 3,50 kr. pr. m3 eksl. moms. 

Bestyrelsesmøde den 27. juni 2014
Afbud Daniel Hellesø.
På baggrund af de indhentede tilbud blev det besluttet at igangsætte nedbrydningen af bygningerne i Sjellerup og på Bakken iværksættes i august og september. Prisen beløber sig til små 200.000 kr. Grundstykket i Sjellerup søges overdraget til Deichgæber.


Bestyrelsesmøde den 04. april 2014
Afbud: David Hellesø
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand: Finn Pedersen
Næstformand: Hans Jørgen Jørgensen
Kasserer: Sven-Erik Vad
Oplæg vedrørende nedbrydning af vandværkene i Sjellerup og  Bakken udarbejdes af Viggo Hansen og Daniel Hellesø.
Finn Pedersen aftaler og igangsætter at det oppumpede vand fra boringen på Bakken føres til det nye vandværk på Sølspang.


Generalforsamling den 26. marts 2014 
Bestyrelsens beretning se PDF Referat fra generalforsamlingen se PDF 


Bestyrelsesmøde den 17. april 2013
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand Finn Pedersen
Næstformand: Hans Jørgen Jørgen
Kasserer: Sven-Erik Vad
Bestyrelsen arbejder på at lave et åbent hus arrangement for at forbrugerne kan se det nye vandværk. Det forventes afholdt i august 2013. Nærmere i dagspressen.


Bestyrelsesmøde den 8. april 2013
Bestyrelsen besluttede at holde åbent hus arrangemet den 24. august 2013 kl. 11:00 - 14:00. Der annonceres i Vor Egen Avis, Rundt om Stevning og i Lokalavisen. Det undersøges om der også skal ske husstands omdeling af indbydelsen.
Delregnskab pr. 31. marts, med et overskud på 134.652 kr forelagt.


Generalforsamling den 20. marts 2013
Referat og beretning se
PDF

Generalforsamling 14. mats 2012 
Beretning se
PDF

Bestyrelsesmøde den 19. oktober 2011
Nordic Guarantee har godkendt syns- og skønsrapporten, men ønsker ikke at betale hele beløbet. På den baggrund anmoder vandværkets advokat om betaling af hele beløbet. I modsat fald indledes en retssag. Vi færdiggør indkørslen, og manglerne indvendig fudbedres. Vi mangler opmåling af stophaner m.v. på Jeppesdam. Blik og VVS bestilles til opgaven.
Værket er sat i drift og leverer vand til forbrugerne.
Stevning Vandværk nedgraver i efteråret en ledning fra Stevning til Linak, og de tilsluttes fra årsskiftet 2012.

Bestyrelsesmøde den 5. april 2011
Bestyrelsen konstituerede sig:
Formand:  Finn Pedersen
Kasserer: Sven-Erik Vad
Næstformand  Hans Jørgen Jørgensen
Det nye værk: Der er stadig utætheder, håndværkerne har fået varsel om at lave utæthederne. Sammenkoblingen af vandrør fra Bakken til det nye værk forventes inden udgangen af uge 14. Vandrådets møde: Orientering om ultralydsløsning vedr. vandaflæsning.
Grundvandskortlægning bled gennemgået, Guderup Vandværks planlægning bled ikke nøjere gennemgået. Aflønning af formand, kasserer og timelønnen blev godkendt. Er alene pristalsreguleret gennem mange år.

Generalforsamling den 16. marts 2011 
Se
PDF

Bestyrelsesmøde den 26. januar 2011
Bestyrelsen startede mødet på det nye vandværk. Formanden orienterede om at værket bliver prøvekørt. Han orienterede også om diverse mangler. Generalforsamlingen afholdes på Egen Forsamlingshusden 16. marts kl. 19:30. På valg er: Bent Pedersen (modtager ikke genvalg). Torben Tang og Jes Mathiesen Stevning har meddelt, at ledningen til Guderup graves ned i efteråret 2011. Formanden inviterer Stevning til en besigtigelse af vandværket. Skøde og deklaration blev underskrevet og er nu sendt til tinglysning.

Bestyrelsesmøde den 8. december 2010
Tidsplanen for færdiggørelsen af vandværket er skredet. Dels på grund af vinteren 2009-2010, og dels på grund af manglende koordinering mellem håndværkerne. Formanden anmoder om at få byggemøde inden jul for at afklare den endelige tidsplan. Foreløbig forventes at prøvekøring af værket starter snest den 1. februar 2011. Tilbud på at skyde en vandledning fra det nye værk til boringen ved Møllevej accepteres til en pris af 150.000 kr. eksl. moms. Ved udskiftning af vandure strammes op om ar forbrugerne skal adviseres. Vandrådsmødet omkring vedtagelsen af nye vedtægter var ikke struktureret godt nok og var ikke en god oplevelse. På mødet blev orienteret om den kommende vandplanlægning. Vandspildet forventes at holde under 10 %.

Bestyrelsesmøde den 21. oktober 2010
Afbud: Torben Tang
Byggeriet af vandværket er forsinket, formanden kontakter Vand og Teknik i den anledning. El entreprisen er givet til El-Hjørnet i Centrum A/S. Forelæggelse af kvartalsregnskab pr. 30.09.2010 taget til efterretning. Brandværnet kontaktes angående en kontaktperson for betaling af vand. Tilbud på brugte møbler til mødelokalet er godkendt. 

Bestyrelsesmøde den 19. august 2010.
Afbud: Torben Tang, Bent Pedersen og Hans Jørgen Jørgensen.
Forslag til El aftale indhentet af Vandrådet. Godkendt. Det er godkendt at El entreprisen udarbejdes af Vand og Teknik til en pris af 16.000 kr + moms. Stevning Vandværk har endnu ikke ladet høre fra sig. Nykredit har meddelt at de ikke låner ud til vandværker.

Ektraordinær generalforsamling den 9. juni 2010. 
Forslag til vedtægter blev enstemmigt godkendt.
Evt. fusion med Stevning vandværk afventer generalforsamlingen i Stevning Vandværk.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 27.04.2010 
Se PDF

Referat af generalforsamling den 17.03.2010 
Se
PDF

Bestyrelsesmøde den 10. marts 2010
Oplæg til fusionsaftale med Stevning Vandværk drøftedes. Endelig forslag til aftale er ikke på plads. Forelagt notat af 9. marts 2010 om overgang til anden beskatningsform på grund af, at vandværket har/er omfattet af den nye vandsektorlov, fordi vandværket i 2008 solgte mere end 200.000 m3 vand. Vandværket har i 2009 solgt 199.153 m3 vand, og vi søger derfor om at trække vores tilmelding tilbage. Der er fundet lækage på Sjellerupværket, formentlig fra filtrene til rentvands kammeret. Værket lukkes indtil videre. Fundamentet til kontor og værksted på det nye vandværk er færdig. Vandværket har ikke betalt for vinterforanstaltninger.

Bestyrelsesmøde den 20. januar 2010
Sjellerupværket lukkes midlertidigt på grund af, at det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at afhjælpe problemet med coliforme bakterier. Finn drøfter henvendelsen fra Egen Branværn vedr. brandværnets mulighed for at tappe vand på det nye værk. Oplysninger om Stevning Vandværks ledningsnet fremskaffes. (tidligere modtaget materiale er videresendt til bestyrelsen den 21. januar 2010. Ordinær generalforsamling afholdes den 17. marts kl. 19:30 på Egen forsamlingshus. Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægter m.v. afholdes den 27. april kl. 19:30. Takstbladet indsendes til godkendelse med en m3 pris på 2,80 kr. ggGrundvandsbeskyttelse på 0,50 kr. pr. m3.

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317