Takstblad 2024 for Guderup-Stevning Vandværk
           
Gældende fra den 1. januar 2024

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til  forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyrer.

             
                        
                                  
Driftsbidrag- fast afgift   700,00 kr. årligt
Afgift pr. m.3  4,50 kr. m3 
Statsafgift mr. m3  6,37 kr. m3 

Vandsamarbejde Sønderborg Kommune

    0,48 kr.

m3
                        
Anlægsbidrag
Tilslutningsafgift, pristalsreguleres 1. januar hvert år.
For tilslutning af een-familiebolig til hovedanlæg: 12.570,00 kr.
For tilslutning af een-familiebolig under 50 m2:    10.056,00 kr. 
Øvrige tilslutninger: Prisen fastsættes af bestyrelsen.
Anlægsbidrag til nye udstykninger (forsynings- og stikledning):
Pristalsreguleres hvert år 1. januar.
Anlægsbidrag betales af nye forbrugere i forhold til udstykningsplanen.
           
                                               
Gebyrer:
Rykkerskrivelse ved for sen betaling, 1. rykker    
     
   100,00 kr.
Rykkerskrivelse ved for sen betaling, 2. rykker   100,00 kr.
Rykker for manglende betaling (mere end 2)    inkasso  
Lukning for vand ved smed 1000,00 kr.
Genåbning for vand ved smed 1000,00 kr.
Gebyr for opkrævning ved EAN nummer 50,00 kr.
Gebyr for flytteafregning    50,00 kr
Gebyr for aflæsning af vandmåler                                     250,00 kr.
Alle priser er ekskl. moms. (Rykkere er momsfrie)

Tilslutning til vandværkets forsyningsledning kan først ske når tilslutningsafgift samt anlægsbidrag til forsyningsledning samt stikledning er betalt.

Åbning for byggevand kan alene ske ved vandværkets  foranstaltning.
Takstbladet godkendt af bestyrelsen.
Godkendt af bestyrelsen den                                                                            
Opkrævning
Vandafgiften opkræves a conto forud for 4 kvartaler årligt. Slutafregning for året sker med betaling/tilbagebetaling pr. 15. januar det efterfølgende år.

Måleraflæsning foretages den 1. oktober ved radioaflæsning. 
                                                                                              Bestyrelsen.

            
           
 
 
   

 

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

Tlf. 29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317

Email guderupvand@guderupvand.dk