Takstblad 2021 for Guderup-Stevning Vandværk
           
Gældende fra den 1. januar 2021

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til  forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyrer.

             
                        
                                  
Driftsbidrag- fast afgift    600,00 kr. årligt
Afgift pr. m.3   3,50 kr. m3 
Statsafgift mr. m3  6,18 kr. m3 

Vandsamarbejde Sønderborg Kommune

    0,67 kr.

m3
                        
Anlægsbidrag
Tilslutningsafgift, pristalsreguleres 1. januar hvert år.
For tilslutning af een-familiebolig til hovedanlæg: 11.052 kr.
For tilslutning af een-familiebolig under 50 m2: 8.841 kr. 
Øvrige tilslutninger: Prisen fastsættes af bestyrelsen.
Anlægsbidrag til nye udstykninger (forsynings- og stikledning):
Pristalsreguleres hvert år 1. januar.
Anlægsbidrag betales af nye forbrugere i forhold til udstykningsplanen.
           
                                               
Gebyrer:
Rykkerskrivelse ved for sen betaling, 1. rykker    
     
   100,00 kr.
Rykkerskrivelse ved for sen betaling, 2. rykker   100,00 kr.
Rykker for manglende betaling (mere end 2)    inkasso  
Genåbning for vand ved smed 1000,00 kr.
For sent indsendt aflæsning    50,00 kr.
Aflæsning af vandmåler (ved for sent aflæst)  250,00 kr.
Gebyr for flytteafregning  50,00 kr

Alle priser er ekskl. moms. (Rykkere er momsfrie)

Tilslutning til vandværkets forsyningsledning kan først ske når tilslutningsafgift samt anlægsbidrag til forsyningsledning samt stikledning er betalt.

Åbning for byggevand kan alene ske ved vandværkets  foranstaltning.
Fast afgift, afgift pr. m3 samt anlægsbidragspris er godkendt af bestyrelsen.
Godkendt af bestyrelsen den                                                                            
Opkrævning
Vandafgiften opkræves a conto forud for 4 kvartaler årligt. Slutafregning for året sker med betaling/tilbagebetaling pr. 15. januar det efterfølgende år.

Måleraflæsning foretages den 1. oktober ved radioaflæsning. 
                                                                                              Bestyrelsen.

            
           
 
 
   

 

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  - mobil 29 33 96 89
mail:
guderupvand@guderupvand.dkGuderup-Stevning Vandværk

Takster